Ders İçerikleri

 

İSTANBUL 29 MAYIS UNIVERSITY
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
EKONOMİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE)

 

Econ 101: Ekonominin Temel İlkeleri I

Bu dersin başlıca amacı öğrenciyi iktisadi analizin temel kavramlarıyla tanıştırmaktır. Başlangıçta nedret iktisadi sorunun temeli olarak vurgulanacak, iktisadi sistemin çözmek zorunda olduğu sorunların dökümü yapılacak ve piyasa sisteminin bu sorunların çözümünde oynadığı rol incelenecektir. Bunu takiben fırsat maliyeti kavramı ve üretim olanakları eğrisi irdelenecektir. Marjinal maliyet ve marjinal fayda kavramlarının vurgulanmasından sonra arz ve talep, talep ve arz esnekliği, tüketici teorisi, üretim ve maliyet teorileri ile tam rekabet şartları altında çalışan firma teorisi gibi mikroiktisat teorisinin standart konuları ele alınacaktır. Dersin son bölümünde tekelci rekabet, tekel ve oligopol gibi değişik piyasa yapılanmaları ve bunların sosyal refah üzerindeki etkileri tartışılacaktır.

 

ECON 102: Ekonominin Temel İlkeleri II

Bu dersin amacı öğrencileri makroiktisata özgü temel kavramlar ve sorunlarla tanıştırmaktır. Mikroiktisat kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanmasını amaçlarken makroiktisat politikasının öncelikli hedefi ekonomide mevcut kaynakların tam olarak kullanılabilmesidir. Ayrıca enflasyonun kontrolü, ödemeler dengesinin iyi yönetilmesi ve sürdürülebilir bir büyüme sürecinin sağlanması için gerekli politikaların uygulanması da makroiktisat politikasının hedefleri arasındadır. Ders, ürün, emek, finansal varlıklar ve döviz piyasalarından oluşan bütünsel bir genel denge çerçevesi üzerine yapılandırılmıştır. Bu piyasaların herbiri ayrıntılı olarak incelenecek ve bazı şartlar altında bu piyasalarda ortaya çıkabilecek refah kayıpları vurgulanacaktır. Son olarak derste enflasyon ve işsizlik arasındaki tercih  ile para ve maliye politikalarının etkinliği sorunları ele alınacaktır.

 

ECON 103: Yönetim I

Bu ders yönetimin temel kavramlarını kapsamakta ve esas itibarıyla yönetim için gerekli teknik beceriler üzerine odaklanmaktadır. Organizasyon ve yönetimle ilgili teoriler ve ilkeler ve bunların işletmelerde ve endüstrideki uygulamaları tartışılacaktır. Yönetimin fonksiyonları ve değişik işletme türlerinin nisbi zaafları ve üstünlüklerinin incelenmesi dersin kapsamı içindedir. Derste işlenecek başlıca konular yönetim ortamı ve stratejik yönetim ile planlama, organizasyon, eleman alımı, görevlendirme ve kontrol gibi yönetimin yapısı ve fonksiyonlarını ilgilendiren hususlardır.

 

ECON 104:  Yönetim II

Günümüzdeki iş ortamında değişik arka planlara sahip ve değişik amaçlara yönelik bireylerin yönetiminin zorlayıcı bir konu olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu ders esas itibarıyla başarılı bir yönetici için gerekli yumuşak beceriler üzerine odaklanmaktadır. Bunları analitik düşünebilme yeteneği, karar verme ve bireyleri  potansiyellerini gerçekleştirecek şekilde yönetme gibi insani beceriler olarak sıralayabiliriz. Ders ayrıca öğrencilerin nasıl etkin bir takım oluşturulacağını ve takımdaki bireylerin performanslarının nasıl yönetileceğini anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

ECON 105: İktisatçılar için Matematik I

İktisadi analizde kullanılan matematiksel araçlara giriş; şimdiki değer ve iskonto yöntemleri; çok değişkenli diferansiyel matematik; tahditsiz ve tahdit altında optimizasyon; fark denklemleri; dinamik optimizasyon.

 

ECON 106: İktisatçılar için Matematik II

İktisadi dinamik ve entegrasyon, diferansiyel denklemler; eş anlı diferansiyel denklemler ve fark denklemleri ve bunların iktisadi sorunlara uygulanması, konjonktür analizi ve büyüme modelleri.

 

ECON 201: Orta Seviye Mikroekonomi

Değişik piyasa yapıları bağlamında modern tüketici talebi, firma davranışı, fiyat ve ücret oluşumu teorilerinin matematiksel olarak incelenmesi; iktisadi aktörler arasında stratejik karşılıklı iletişim, belirsizlik varsayımı altında karar verme; refah ekonomisi. İktisadi kaynakların alınıp satıldığı girdi piyasaları tek alıcı (monopsonist) konumundaki bir kaynak alıcısının piyasa gücü bağlamında tartışılacaktır. Bunu takiben değişik piyasalar arasındaki karşılıklı etkileşimi ele alan genel denge analizi formel olarak incelenecektir. Piyasa çöküşlerine (market failures) sebep olan asimetrik bilgi, piyasa gücü, tüketim ve üretim dışsallıklarıyla kamu malları da analiz edilecektir. Bu sorunları gidermeye yönelik politikalar ve bu teorik modelleri somuta indirgeyen gerçek örnekler de tartışılacaktır. 

 

ECON 202: Orta Seviye Makroekonomi

Model kurma ilkesi üzerine yapılandırılmış olan bu ders makroiktisat teorisine orta-ileri düzeyde bir yaklaşımı kapsar. Milli gelir muhasebesinin yeniden incelenmesinden sonra ISLM modeli ortaya konulacak ve bu model maliye ve para politikalarının incelendiği çerçeveyi oluşturacaktır. Toplam talep ve toplam arz eğrileri oluşturulacak ve değişik davranışsal varsayımlar altında enflasyon-işsizlik ilişkisi irdelenecektir. Takiben statik iktisadî analizden dinamik analize odaklanılarak büyümeyi etkileyen factörler, tasarruflar, yatırımlar, teknoloji, beşerî sermaye, araştırma-geliştirme çalışmaları, sosyal ve politik kurumsal yapı ele alınacaktır.

 

ECON 203: İktisatçılar için İstatistik I

Ders frekans dağılımları, merkezi eğilim ve değişim ölçüleri, olasılık teorileri, bağımsız ve bağıntılı olaylar, ayrık olasılık dağılımları, normal dağılım, örnekleme dağılımı ve örnek seçme teknikleri gibi iktisadi analiz için gerekli istatistiksel kavramları işler.

 

Econ. 204: İktisatçılar için İstatistik II

Ders nokta tahminlerinin prensipleri, nokta tahminlerinin özellikleri, tahmin teknikleri, tahmin yapabilmek için uygun kriterler, aralık tahminleri, hipotez testi, bağımsız ve eşlenmiş örneklemler için karşılaştırma testleri, çoklu karşılaştırmalar, parametrik olmayan metodlar, regresyon, korrelasyon, varyans analizleri ve zaman serisi analizleri gibi iktisadi analiz için gerekli istatistiksel kavramları işler.

 

ECON 205: Ekonomide Güncel Konular I

Bu dersin amacı öğrencilere ekonominin güncel meselelerini temel mikro ve makro kavramlarını dikkate alıp uygulayarak incelemeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. Özellikle, öğrenciler ulusal, bölgesel ve küresel ölçekteki iktisadî problemler hakkında kalitatif ve kantitatif verileri araştırmayı, bir araya getirmeyi ve bunun üzerinden bakış açıları geliştirmeyi öğreneceklerdir. Sonrasında, öğrencilerden seçtikleri bir konuda kısa bir seminer metni hazırlayıp sunmaları ve araştırma sonuçlarını sınıfla birlikte tartışmaları beklenmektedir.

 

ECON 206: Ekonomi Semineri II

Bu ders öğrencilere ekonominin meselelerini incelerken ekonomi ile çeşitli alanlardan temin edilen materyalleri nasıl bütünleştireceklerini ve araştırma sonuçları için rapor hazırlama ve sunma tekniklerini kullanmayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Akabinde öğrenciler seçtikleri ekonomi ile ilgili bir konu üzerine araştırma yapıp, rapor hazırlayarak sonuçlarını sunacaklardır. Sınıf arkadaşlarından ise yapılan sunumlar üzerine kritik yazmaları beklenmektedir.

 

ECON 207: Hukukun Temel Kavramları

Dersin amacı öğrencilere hukukun temel prensipleri ve Türk Hukuk Sistemi hakkında bilgi vermektir. Hukuk kuralları ve bu kuralların diğer toplumsal düzen kurallarından farkları üzerinde durulacaktır. Hukukun kaynakları ve normlar hiyerarşisi konuları Türk hukuku ve kıta Avrupası hukuk sistemi kapsamında incelenecektir. Hukukun farklı dallarında yaptırım türlerine değinilecektir. Hukukun temel prensipleri üzerinde durulduktan sonra belli başlı hukuk dalları tanıtılacak ve bunların temel ilkeleri açıklanacaktır. Özellikle anayasa hukuku, idare hukuku, kişiler hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku ve medeni usul hukuku konuları Türk hukuk sistemine göre incelenecektir. Dönem boyunca çeşitli hukuki kavramlar incelenirken bu kavramların karşılaştırmalı hukuk sistemindeki karşılıkları üzerinde de durulacaktır.

 

ECON 208: İşletme Hukuku

Hukuki işlemler, anlaşmaların sınıflandırılması ve yapılandırılması, teklif ve kabul, anlaşma ehliyeti, muvafakat, hayali işlemler; hükümsüz anlaşmalar: hata, hile, tehdit, gayriahlaki işlemler, kanundışı pazarlıklar, temsil, anlaşmaların gücü ve şekilleri, bozulan anlaşmalara karşı iyileştirme tedbirleri, zorunlulukların modalitesi; şartlı anlaşmalar, müşterek hak ve sorumluluklar; üçüncü kişi lehine yapılan anlaşmalar.

Ticaret hukukunun kapsamı, ticari işletmeler, ticari işlemler, temlik, ticari belgeler (poliçe, çek, senet), ortaklıklar (özel ve genel), anonim şirketler, anlaşma çeşitleri (satış, temsil, leasing, factoring vb.), haksız muamele kanunu, şibih akitler (haksız zenginleşme), mülkiyet ve veraset hukukuna giriş; kanunlararası çelişkiler.

 

ECON 209: Genel Muhasebe I

Muhasebenin temel kavramlarına ve ilkelerine, muhasebecilik ve hesap tutmaya giriş; bilanço eşitliği, çift taraflı hesap kaydı, borç alacak kavramı, yevmiye defteri ve işlem kayıtları, geçici mizanın hazırlanması, hesapların denkleştirilmesi ile gelir tablosu ve bilançonun düzenlenmesi, ticaret firması, basit hesapların detaylı tahlili: nakit, alacak hesapları, alacak senetleri, stok ve demirbaşlar ve bunların değerleme yöntemleri.

 

ECON 210: Genel Muhasebe II

Maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıkların muhasebeleştirilmesi, doğal kaynakların muhasebeleştirilmesi, amortisman teorisi, amortisman yöntemleri, Türkiye’de amortisman uygulamaları, cari ve uzun vadeli yükümlülükler, bordro muhasebesi ve Türkiye’deki uygulamaları, iştirak ve şirketler, nakit akışı ve finansal tabloların analizi.

 

ECON 301: Kamu Maliyesi

Dersin ana amacı piyasa başarısızlığı durumunda hükümetin ekonomiye müdehalesi hakkında bir anlayış temin etmektir. Ders birbirini tamamlayan iki bölümden oluşmaktadır: Bölüm I özel mallar karşısında kamu mallarını, dışsallıkları, azalan maliyetleri analize odaklanır. Fayda-maliyet analizinin detaylı bir tartışması ile birlikte hükümet harcamalarının büyümesinin sebepleri be bütçe sisteminin derin bir analizi olacaktır. Bölüm II vergilendirmenin prensipleri, vergi yükü ve optimal vergilendirme üzerine bir tartışma ile başlar. Devamında, maliye politikası ve istikrar, mali çoğaltan modelleri tartışılacaktır. Ders ayrıca çık ekonomilerde istikrar politikalarının etkinliğine odaklanacaktır. Son olarak para politikası karşısında maliye politikasının etkinliği tartışma konusu yapılacaktır.

 

ECON 303: Ekonometri I

Tek Değişkenli Doğrusal Regresyon Modeli: temel varsayımları, tahmin ediciler ve hipotez testleri, belirlilik katsayısı, orijinden geçen regresyon, kestirim, fonksiyon kalıpları ve seçimi. Çok Değişkenli Regresyon Modeli: Tahmin, hipotez testi ve kestirim, fonksiyon kalıpları ve hata analizleri, çoklu doğrusallık.

 

ECON 304: Ekonometri II

Gölge Değişkenler: yapısal değişim testleri, kestirim hatası varyans tahmini, mevsimsel çözümlemeler ve kesit serilerinin ve zaman serilerinin birleştitilmesi. Gecikmeli Değişkenler: gecikmesi çok terimli dağıtılmış ve geometrik dağıtılmış gecikmeler, ardışık bağımlılık ve değişen varyans. Eşanlı denklemler: türetilmesi ve tek denklem tahmini.

 

ECON 305: Uluslararası İktisat I

Bu dersin amacı öğrencileri reel dış ticaret teorisindeki temel kavramlarla tanıştırmaktır. İşlenen konular Rikardiyen dış ticaret teorisi (karşılaştırmalı maliyetler yasası), standart dış ticaret teorisi, talep, arz ve teklif eğrileri ile ticaret hadleri, faktör miktarları ve Heckscher-Ohlin teorisi, gümrük vergileri ve gümrük dışı engeller gibi dış ticaret üzerindeki kısıtlamalar, gümrük birlikleri ve serbest ticaret bölgeleri gibi ekonomik entegrasyon örnekleridir.

 

ECON 306: International Economics II

Bu dersin amacı öğrencileri parasal dış ticaret teorisi ve bu teoriden kaynaklanan politikalarla tanıştırmaktır. İşlenen konular değişik kur rejimleri altında ödemeler dengesi analizi, küçük bir açık ekonomide gelir düzeyinin belirlenmesi, temel Keynesyen model ve Mundell-Fleming modelidir. Sabit, serbest ve karışık kur rejimleri karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Dersin son bölümünde uluslararası para sisteminin gelişimi incelenecek ve sistemin geleceğiyle ilgili tahminler yapılmaya çalışılacaktır.

 

ECON 401: Ekonomik Büyüme ve Gelişme

Ders gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştırmalı bir analizine, büyüme ve gelişme modellerine, planlama teknikleri, gelişme politikaları, yatırım kıstasları  ve kaynak tahsisine odaklanacaktır. Dersin önemli bir amacı gelişmekte olan ülkeleri etkileyen başlıca ekonomik sorunların tanımlanması ve iktisadi analizin gelişmenin önündeki engellerin açığa çıkarılmasının ve bunların aşılabilmesinin nasıl mümkün kılınacağını göstermesidir.

 

ECON 402: Uluslararası Politik İktisat

Uluslararası Politik İktisat (UPI) konulu bir dersin gerekçesi dünyanın karşı karşıya olduğu önemli bazı sorunlara iktisat, siyasal bilim ve sosyoloji gibi yerleşik akademik disiplinlerin sınırları içinde kalarak çözüm getirmenin çok güç olmasında yatmaktadır. UPI çözülmesi gereken sorunun niteliğine göre disiplinlerarası bir yaklaşımı vurgulayarak bu sınırları aşar. Ders son birkaç yüzyıldır egemen olan UPI paradigmalarının incelenmesiyle başlar. Bu bağlamda merkantilist, liberal ve Marxist paradigmalar üzerine odaklanır. Bunu takiben uluslararası para sisteminin İkinci Dünya savaşı sonrası dönemdeki gelişimi incelenir. Bretton Woods sisteminin çöküşü ve globalizasyon sürecinin başlamasıyla IMF, GATT/WTO gibi uluslararası örgütlerin değişen rolleri vurgulanır. Son olarak az gelişmiş ülkelerin 1980li yıllarda yaşamış olduğu borç krizleri ile halen Avrupa Para Birliği üyesi Yunanistan’ın karşı karşıya olduğu borç krizi karşılaştırmalı bir perspektiften ele alınır

 

ECON 403: Para ve Banka I

Bu derste önce paranın tanımı, işlevleri, sınıflandırılması ele alınacaktır. Daha sonra para arz ve talebinin belirlenmesi, fiyat seviyesindeki değişmeleri açıklayan teoriler konusu incelenecektir. Paranın üretimi, para çarpanı, paranın dolaşım hızı, para tabanı bundan sonra irdelenecek konular arasındadır. Uluslararası para sistemleri ve döviz kuru rejimleri tarihsel gelişimi içerisinde tartışılacaktır.

 

ECON 404: Para ve Banka II

Bu derste öncelikle finansal sistemin yapısı ele alınacak, finansal kurumlar mevduat bankaları ve diğer finansal kurumlar alt başlıkları altında incelenecektir. Bu bağlamda finansal kurumların yer aldığı finansal piyasalar ve finansal araçlar para ve sermaye piyasaları ana başlıkları altında açıklanacaktır. Vadeli işlemler (futures), forward, opsiyon, swaps işlemlerinin yer aldığı türev piyasalar da ele alınacak konular arasındadır. Finansal sistemin düzenli ve sağlıklı olarak işlemesini sağlamak amacıyla oluşturulan finansal kurumları ve piyasaları düzenleyen ve denetleyen otoriteler ayrıca anlatılacaktır. Söz konusu kurumlar arasında yer alan, finansal sistemin ve para politikasının yürütülmesinde önemli bir işleve sahip olan Merkez Bankası merkez bankacılığı adı altında detaylı olarak işlenecektir. Para politikasını ve merkez bankacılığını daha iyi kavrayabilmek için merkez bankası bilançosu analizi öğretilecektir. Bu amaçla ayrıca ödemeler dengesi istatistikleri ile çeşitli kurumlar tarafından yayınlanan parasal ve ekonomik bazı verilerin analizinin nasıl yapılacağı da örnekler üzerinde gösterilecektir.

 

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

 

ECON 321: İslam Ekonomisinin İlkeleri

İslam Ekonomisi, İslam ülkelerinin birçoğunda ders olarak okutulmaktadır. Ancak, Islam Ekonomi Teorisi’ndeki ilerleme hala sınırlıdır. Müslüman uzmanlar ekonomi ile ilgili ilkelere vurgu yapmayı, faizsiz finansı ve yatırım modellerini geliştirmeye eğilmişlerdir. Ekonomi ve finansla ilgili meselelerde İslam Hukuku’nda ortaya belirtilen hükümler hala bu alanın ana omurgasını teşkil etmektedir. Giriş niteliğindeki bu ders İslam’ın ekonomik sistemini, teorisini, iktisadi düşünceler tarihini ve ekonomi politikasını ihtiva etmektedir. İslami Finans ve Müslüman toplumların ekonomi tarihi dışarıda bırakılmıştır.

 

ECON 323: Devletler, Piyasalar ve Küresel Kapitalizm

Bu ders karşılaştırmalı politik ekonominin geniş bir analizini sağlıyor ve 21. yüzyıldaki küresel kapitalist piyasaların farklı biçimlerde anlaşılmasına yardımcı olur. Ders genelinde geniş kapsamlı ampirik örneklere dayanılarak klasik meseleler güncel uluslararası olaylarla ilişkilendirilecektir.

 

ECON 325: Finansal Krizler Tarihi

Bu dersin ana amacı 1637’deki Lale Çılgınlığı’ndan başlayarak 2008’deki Küresel Çöküş’e kadar olan finansal krizleri incelemektir. Bu ders öğrencilere bir taraftan tetkik edilen finansal krizlerin tarihi bir yol izlediğini ve kendi kendini tekrar eden bir tabiata sahip olduğunu kavramaya imkân verirken diğer taraftan eğer tarih kendini tekrar ediyorsa neden aynı hataları tekrar tekrar yapmaktan imtina edemediğimizin cevabını arama fırsatı vermektedir. Ders öğrencilerin güncel ekonomik problemlere ve ekonomi politikalarına nasıl yaklaşacaklarına yol göstererek bakış açılarını genişletecektir. Tarihsel deliller uzun vadede öğrencilerin büyük resmi görmelerine imkân sağlayacaktır.

 

ECON 327: Rekabet Hukuku ve Politikaları

Dersin amacı, öğrencilere rekabet hukuku ve politikalarının ekonomik boyutu hakkında bilgi vermeyi ve terminolojiye hâkim olmalarını amaçlamaktadır. Aynı zamanda, Türk Rekabet Hukukunun genel hatlarını Avrupa Birliği ve Uluslararası Hukuk ile kıyaslanarak incelenmesidir. 

 

ECON329: Veri Madenciliği ve Görselleştirme

Konular içerisinde veri madenciliği teorisi ve algoritmaları, veri madenciliği algoritmalarının programlanması, verinin elde edilmesi, düzenlenmesi, filtrelenmesi, keşfedilmesi, sunulması, düzeltilmesi ve veri görselleştirme vardır. Dersin amacı, veri madenciliği kavramının temellerini anlamak ve programlama düzeyinde uygulayabilmektir.

 

ECON331: Endüstri 4.0, Yapay Zeka ve Blok Zinciri

Endüstri 4.0, Yapay Zeka ve Blok Zincir kavramlarına giriş. Endüstri 4.0 bağlamında teknolojik gelişmelerin analizi. Endüstri 4.0, Yapay Zeka ve Blok Zincir sistemleri alanındaki çağdaş gelişmelerin devlet, kamu ekonomi politikaları ve piyasa ekonomisi üzerindeki etkilerinin analizi. Bu ders, Endüstri 4.0, Yapay Zeka ve Blok Zincir sistemleri konularına geniş bir alandaki uygun uygulama örnekleri ile analitik bir giriş yapmayı amaçlamaktadır.

 

ECON 322: İslamî Finansın İlkeleri

İslam’ın ekonomik ilkeleri ve İslam toplumunun ekonomi tarihi üzerine kısa bir değerlendirmenin ardından İslami finansın teorisi, uygulamaları ve sorunları incelenecektir. İslami finansal araçların kullanımına ve göreceli piyasa performanslarına özel bir dikkat verilecektir. Dünyada İslami finans ve İslami finansın geleceği tartışılacaktır.

 

ECON 324: Pazarlamaya Giriş

Dersin amacı öğrencileri pazarlama teorisi ve uygulamasının temel ilkeleriyle tanıştırmaktır. Pazarlama ilkeleri geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi bağlamında incelenecektir.

 

ECON 326: İnovasyon Ekonomisi ve Teknolojik Değişim

Bu ders çağdaş ekonomilerde inovasyon ve teknik değişimin temel özelliklerini ve rolünü derinlemesine analiz edecektir. İnovasyon ekonomisi ve teknolojik gelişmelerin ekonomik büyüme ve kalkınma, endüstriyel dinamikler, iş stratejileri ve kamu politikaları üzerindeki etkileri gibi konular ele alınacaktır.

 

ECON 328: Şirketler Hukuku

Dersin amacı, ticari kuruluşların özellikle kayıtlı şirketlerin yasal yapısını ve düzenlemelerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, şirket yönetimi, birleşme ve devralma hukuku hakkında Türk Hukukunu Avrupa Birliği Hukuku ve Uluslararası Hukuk ile kıyaslayarak genel hatlarıyla anlatmayı amaçlar.

 

ECON 330: Finansal Yönetimin İlkeleri

Öğrenci finansal yönetimin genel tabiatını, dünya çapındaki finansal sistemi, vergileri ve şirketlerin önemli finansal kararlarını inceleyecektir. Net bugünkü değer ve yatırım bütçesine; risk ve varlık fiyatlamasına, finansal analiz ve tahminlemeye; finansal kararlar ve piyasa etkinliğine ve sermaye yapısına konularına özel bir önem verilecektir. Finansal karar alma sürecinde yararlanılan teori ve araçların somut bir şekilde açıklanması için sorun-çözüm metodolojisi kullanılacaktır.

 

ECON332: Büyük-Veri Analitiği

Bu ders öğrencilere (büyük verilerin depolanması, işlenmesi ve analizini ihtiva eden) büyük-veri ekosistemini tanıtmak; büyük ölçekli verilerden kaynaklanan problemleri değerlendirme ve bunlara uygun prensip, teknik ve teorileri uygulamak için temel yetenekleri kazandırmak; ve Python gibi açık kaynak kodlu analitik araçlarla temel makine öğrenmesi algoritmalarının tahmine dayalı aalizlerde kullanımını öğretmek için tasarlanmıştır.

 

ECON 421: Oyun Teorisi

Ders, oyun teorisi alanındaki temel ilkeleri kapsar. Oyun teorisi bireylerin refahının kendi davranışları ile birlikte başkalarının da davranışlarına daha doğrusu ‘stratejilerine’ bağlı olması sonucu karşılaşılan stratejik durumların çalışıldığı bir alandır. Ekonominin yanı sıra iş dünyası, siyaset bilimi, hukuk ve uluslararası ilişkiler alanlarında da oyun teorisi uygulamalarının kullanılmasına rastlanır. Bu da oyun teorisini önemli bir konu yapan etmenlerdendir. 

 

ECON 423   İşletmeler İçin Tahminleme

Bu ders öğrencilere, finansal zaman serilerinin menkulkıymet borsası ve para piyasaları gibi  gibi alanlarda yapılan tahminlemelerde faydalı olması gibi işletmelerin satış hacimleri ve harcamalarının tahminlenmesi konularında özellike faydalı olan ekonometrideki teknikleri öğretmeyi amaçlamaktadır. 

 

ECON 425: Finans Matematiği ve Değerleme   

Bu ders öğrencilere giriş seviyesinde finansal matematik, portföy teorisi, sermaye varlıkları fiyatlaması gibi finansal hesaplama yöntemleri sunmaktadır. Bu ders hem teorik hem de uygulamaya yönelik yatırım konularını ele alacaktır. Ders klasik sermaye piyasası enstrümanlarının farklarını ve bunların toplam portföy resminde kendine nasıl yer edindiklerini göstermeyi amaçlamaktadır. Ders aynı zamanda sermaye piyasası varlıklarının nasıl analiz edileceğini, bir yatırım portföyüne dahil edilip edilmeyeceğine kadar vermeyi ve nasıl alınıp satılacaklarını içermektedir.

 

ECON 427: Doğal Kaynak Ekonomisi ve Politikası

Bu ders, doğal kaynak ekonomisi ve bununla ilgili politikaların oluşumu için politik ekonomi odaklı kapsamlı bir analiz sağlayacaktır. Ele alınacak konular arasında doğal çevrenin ekonomik değerlenmesi, ekonomik dışsallıklar ve çevre sorunları, sürdürülebilir kalkınma, nüfus sorunu, sabit kaynaklı yerel ve bölgesel hava kirliliği, iklim değişikliği, ulaştırma, su kirliliği, çevresel atık yönetimi, yoksulluk, ve doğaya zararlı ekonomik büyüme arayışı yer alıyor

 

ECON 429: Uygulamalı Makroekonomi

Bu dersin amacı zaman serisi ve panel veri analizi yöntemlerini makroekonomi modellerine uygulanmasının çalışılmasıdır. Dönem boyunca öğrenciler çeşitli ekonometrik yöntemleri kullanarak gayrisafi yurt içi hasıla öngörüsü veya döviz kuru tahmini yapacakları projeler tasarlar ve uygularlar.

 

ECON 431: Türkiye Ekonomisi

Türk ekonomisinin yapısal karakteri ele alınacaktır. Türk ekonomisinin temel sorunları derinlemesine analiz edilmeye çalışılacaktır. Türkiye ekonomisinin dünyadaki günümüzdeki yeri ve geleceğe yönelik beklentiler üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede büyüme ve gelişme dinamikleri, milli gelire sektörel katkılar, dönemsel büyüme performansı, iş organizasyonu, istihdam sorunları, enflasyonist trendler, refah ve sosyal güvenlik düzeyi, kamu maliyesi performansı, para politikası ve kredi piyasasındaki gelişmeler, mali piyasalar, dış ekonomik ilişkiler, ödemeler dengesi, cari açık meselesi ve benzeri konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

ECON 433: Uygulamalı Makine Öğrenmesi

Bu ders, yoğun uygulama odaklı, gerçek dünya senaryosuna dayalı makine öğrenmesine bir giriş sağlar. Ele alınacak konular: (i) Denetimli öğrenme (Regresyon: GLM, Ridge, Lasso, ElasticNet; Sınıflandırma: KNN, Bayes, Lojistik Regresyon, Karar Ağaçları, Rastgele Orman, SVM, Çekirdek ve Sinir Ağları), (ii) Denetimsiz öğrenme (Kümeleme: K-Means, Hiearchical clustring; Birliktelik Kuralları: Apriori; Boyut Azaltma: PCA ve Derin Öğrenme), (iii) Model değerlendirmesi (yanlılık/ varyans teorisi; değerlendirme ölçütleri). Dersin amacı Makine Öğrenmesi konularına ait teorik konuların farklı alanlarda uygulama örnekleri ile birlikte öğretilmesidir.

 

ECON 422: Davranışsal İktisat

Dersin amacı, teorik modellerin davranışa bağlı sonuçları ve  ekonomide tecrübeye dayalı  olgulara odaklanarak, davranış ekonomisinin ana alanlarına ilişkin bir temel sağlamaktır. Bu ana alanlar sınırlandırlmış mantık, risk ve belirsizlik altında karar-alma, tercihler, zamnalararası karar-alma, davranışsal oyun teorisi ve duyguları ihtiva etmektedir. Her bir alan için, dikkat özellikle önceki ampirik ve tecrübeye dayalı çalışmaların önemli bulgularına verilecektir.

 

ECON 424: Finansal Ekonometri

Finansal Ekonometri dersi finansal zaman serisi parametrelerinin nasıl tahmin edildiğini, finansal piyasaların nasıl cazibe oluşturduğunu gösteren hipotezlerin test edilmesini ve gelecek finansal zaman serilerinin tahminlenmesini içermektedir. Bu ders finansal verilerle(varlık fiyatları, kur, faiz vb.)  çalışmak için kullanılan, geririnin tahminlenmesi, piyasa oynaklığı, ve piyasa modelleri gibi varlık fiyatlaması ekonometrisini içeren temel araçları kapsamaktadır. Bu derste finans piyasaları analizlerinde sıklıklıkla kullanılan empiric tekniklere ve bunların güncel daya ile nasıl uygulanılacağına odaklanılacaktır.

 

ECON 426: Portföy Yönetimi

Ders yatırım ve portföy yönetiminin teori ve uygulamalarını incelemektedir. Dersin başarılı bir şekilde tamalamlanması öğrenciye hem mikro hem de makr seviyede finans piyasaları üzerine oluşan bilgi birikimini kullanabilme imkanı sağlayacaktır. Bu ders ayrıca öğrenciye yatırım ve portföy yönetim ilkeleri bakımından sağlam bir yatırım portföyü oluşturabilme yeteneyi kazandıracaktır.

 

ECON 428: Avrupa Birliği Ekonomisi

Bu ders Avrupa Birliği (AB) ekonomisini üç bölümde incelemektedir. İlk bölüm bölgesel entegrasyon teorileriyle başlar. Bu başlık altında bölgeselleşmenin ekonomik etkileri ve temel dinamikleri, gümrük birliğinin statik ve dinamik etkileri ve Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması incelenir. İkinci bölümde AB kurumları, Tek Pazar oluşumu ve AB büçesinin yapısı incelenmektedir. Üçüncü bölümde ise Ekonomik ve Parasal Birlik ve optimum kur alanı gibi teorik konular ‘tüneldeki yılan’, Avrupa Para Sistemi ve Maastricht Anlaşması gibi tarihsel süreç içinde incelenir. Bu bölüm tek paranın fayda ve maliyetlerinin Avrupa Para Birliği bağlamındaki son gelişmelerin değerlendirilmesiyle biter.

 

ECON 430: Çalışma Ekonomisi

Dersin amacı, çalışma piyasalarının çalışma şeklini teorik ve uygulamalı perspektiflerden inceleyerek çalışma piyasaları hakkındaki ilke, sorun ve politiları açıklamaktır. 

 

ECON 432: Endüstriyel Organizasyon

Endüstriyel Organizasyon farklı piyasa yapılarının sebep ve sonuçlarını inceler ve eksik rekabet piyasalarında firmalar arasındaki stratejik etkileşimleri inceler. Firmaların fiyat seçimi , üretim ölçeği, ürün kalitesi, capasite ve eksik rekabet piyasalarında piyasa gücü gerektiren diğer stratejik değişkenler ve bu seçimlerin piyasa etkinliğine etkisi dersin odak konularıdır. Bu konular  oligopol piyasalar, karteller, rekabet karşıtı uygulamalar, network endüstrisi, birleşmeler, anti tröst ve regülasyonu kapsar.

 

ECON 434: Dijital Pazarlama, Web ve Sosyal Medya Analitiği

Dijital pazarlamada web ve sosyal medya analitiğinin etkisi; web ve sosyal medya üzerinden bilgi ve veri akışının çevrimiçi tüketici davranışlarının ölçülmesinde ve modellenmesinde kullanımı; müşteri verilerinin karar alma süreçlerinde değerlendirilmesi; web ve sosyal medya analitiğinde kullanılan temel açık kaynaklı analitik araçları ve bu araçlarla örnek vaka çalışmaları bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.