Program Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

 • Ekonomi ve finansın teorik çerçevesini kavramak ve ekonomi ve finans ile ilgili kavramları kullanmak.
 • Ekonomik ve finansal verileri, grafikleri ve göstergeleri, yorumlama ve analiz edebilme yeteneği kazanmak
 • Ulusal ve uluslararası ekonomik kuruluşların fonksiyonları, karar alma süreçleri ve etkilerini kavramak
 • Çeşitli ekonomik sistemlerde kurumların işleyişi ve ekonomi politikalarının uygulamalarını öğrenmek
 • Ekonomik teorileri ve modelleri kullanarak bir ekonomik olayın ekonomi politikası üzerindeki etkisini ve bir ekonomi politika değişikliğinin ekonomideki bireylerin ve kurumların davranışlarına etkisini değerlendirmek
 • Ekonomik analiz yapabilmek için gerekli matematik, istatistik ve ekonometri metotlarını öğrenmek ve bunları deneye dayalı araştırmalara uygulama yetkinliği kazanmak
 • Analiz ve problem çözmede nicel ve nitel teknikleri kullanabilme yeteneğine erişmek
 • Bilgi işlem ve iletişim teknolojilerini aktif bir şekilde kullanmak ve ekonomistler tarafından problem çözme, piyasa analizi yapma ve ekonomik tahminler yapmada kullanılan yazılım ve simülasyon programlarını öğrenmek
 • İngilizce dilinde, ekonomi alanında yazılmış rapor, makale ve diğer yayınları anlama yeterliliği ve bunlarla ilgili İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerilerini edinmek
 • Kazanılan teorik ve uygulamalı ekonomi ve finans bilgisi ışığında veri analiz teknikleri kullanarak reel, para ve sermaye piyasalarını takip edebilmek
 • Diğer disiplinlerden edinilen bilgiyi eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve bunu ekonomi ile sentezleyebilmek
 • Teorik bilgi ve uygulamalı teknikleri kullanarak araştırma yapma ve iş projesi geliştirme becerisi kazanmak
 • Ekonomi alanındaki bir konuyu incelemek, bir fikir geliştirip bunun üzerine meslektaşlarıyla ve uzmanlarla tartışabilmek