11. İslam İktisadı Atölyesi

11. İslam İktisadı Atölyesi

11th Islamic Economics Workshop

11. İslam İktisadı Atölyesi

Atölye Başlığı: İslam İktisadı ve Çevre

İslam İktisadı Araştırma Merkezi’nin (İKAM) düzenlediği 11. İslam İktisadı Atölyesi, 13-15 Ekim 2023 tarihlerinde “İslam İktisadı ve Çevre” başlığı ile İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (EFSAM) iş birliğinde gerçekleştirilecek olan atölyede bu sene “İslam İktisadı ve Çevre” konusu ile ilgili tebliğlere yer verilecektir.

Sanayi Devrimi ile başlayan, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası ciddi bir şekilde gündemimize yerleşen endüstriyel üretim ve tüketim mekanizması ve bunun yanı sıra her ne pahasına olursa olsun iktisadi büyüme düşüncesi gün geçtikçe daha geniş coğrafyalara yayılmıştır. Özellikle Kuzey Yarımküre başta olmak üzere iktisadi büyüme ve küresel tüketim alışkanlığı doğal kaynakların sorumsuzca kullanılmasına neden olmuştur. Küresel tüketim alışkanlıkları, doğal kaynakların yanı sıra toplumsal, iktisadi ve siyasi dengelerin ve yapıların bozulmasına da yol açmıştır. Ekonomik, toplumsal ve ekolojik bir kriz olarak tanımlayabileceğimiz bu kriz, ekolojik kıtlık, yoksulluk, gelir eşitsizliği, enerji, atık ve arazi sorunları, bulaşıcı hastalıklar ve çok daha büyük bir kriz olarak doğal kaynak savaşlarının yaşanma riskini ciddi düzeyde arttırmaktadır. Bu riskler neticesinde yeşil ekonomi çalışmalarının önemi ortaya çıkmıştır. Yeşil ekonomi, sorumlu tüm kişilere endüstriyel üretim-tüketim alışkanlıklarının, insanların birbiriyle ve gezegen ile kurduğu ilişkinin dönüşmesi gerektiğine dair makro bir anlayış kazandırmaktadır. Bu küresel krizin, çeşitli reform ve düzenlemeler ile çözülemeyeceği aşikardır. Bu nedenle çevre odaklı yeni bir yaklaşımın bütün boyutları ile tasarlanıp uygulanması gerekmektedir. Mevcut sorunlar ve gereklilikler neticesinde adil bir dünya ve bereketli bir iktisat anlayışına duyulan ihtiyaç derinden hissedilmektedir. Bu ihtiyaçlar ve gereklilikler doğrultusunda İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), 11. İslam İktisadı Atölyesi’ni “İslam İktisadı ve Çevre” başlığında gerçekleştiriyor. İKAM, “İslam İktisadı ve Çevre” konusunu kapsamlı bir şekilde ele alarak kavramsal, teorik ve pratik önerilerin uzmanlarca tartışılması ve analiz edilmesiyle nitelikli birikimler elde etmeyi hedefliyor.

 1. İslam İktisadı Atölyesi’nin konusu olarak seçilen “İslam İktisadı ve Çevre” başlığı altında şu alt başlıklar ve konu ile ilgili olabilecek diğer başlıklarda yapılacak çalışma ve bildirilere yer verilecektir.
 • Afetler Perspektifinden Çevre ve Ekonomi İlişkisi
 • Sürdürülebilir Kalkınma Modelleri ve Önerileri
 • Ülkelerin ve Bölgelerin Döngüsel Ekonomi Uyumlulukları
 • Sanayi ve Çevre
 • Yenilenebilir Enerji İmkanları
 • İklim Krizinin Bölgesel İktisadi Sonuçları ve Çözüm Önerileri
 • İslami Yeşil Finans
 • Yeşil Sukuk ve Tahvilin Sürdürülebilir Kalkınma Modellerindeki Etkisi
 • Sosyal Finans
 • Akıllı Kent Uygulamalarının Çevreye Etkisi

Bildiri Gönderme

Bu ve benzeri meseleleri konu edinen tebliğ özetleri 25 Nisan 2023 tarihine kadar aşağıdaki başvuru formu üzerinden gönderilebilecektir. Atölyede yer alacak bildiriler tam metinlerin değerlendirme sürecinden sonra ilan edilecektir. Gönderilen tebliğler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Atölyeye gönderilen makaleler özgün olmalı, yayınlanmamış ya da başka bir program ya da yayında sunulmamış olmalıdır.

Seyahat ve Konaklama

Atölye için kabul edilen katılımcıların yolculuk ve konaklama masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır. Konferans süresince ikramlar, öğle ve akşam yemekleri organizasyon tarafından karşılanacaktır.

Yayın

Çalıştayda sunulan bildiriler, konferans sonrasında İktisat Yayınları tarafından yayınlanacak olan editörlü bir kitapta kullanılmak üzere değerlendirilecektir. Kitabın İngilizce versiyonu, İngiltere merkezli ünlü yayınevi Routledge ile her yıl yapılan çalıştayın ardından yayınlanmaktadır.

 

 

Workshop Title: Islamic Economics and Environment

Research Center for Islamic Economics (IKAM), in collaboration with the Turkish Entrepreneurship and Business Ethics Association (İGİAD) and Istanbul 29 Mayis University Economic and Financial Systems Application and Research Center (EFSAM), will organize its 11th Islamic Economics Workshop from 13 to 15 October 2023 under the theme “Islamic Economics and Environment.”

Starting with the Industrial Revolution, especially after the World War II, the industrial production and consumption mechanism, as well as the economic growth ideal at all costs has spread to wider geographies day by day. Especially, to begin with Northern Hemisphere, economic growth and global consumption habits have led to the irresponsible use of natural resources. Global consumption habits, besides natural resources, led to the deterioration of social, economic and political balances and structures. This economic, social and ecological crisis, which we can define it as a crisis, significantly increases the risk of ecological scarcity, poverty, income inequality, energy, waste, land problems, infectious diseases and as a much bigger crisis, natural resource wars. Importance of green economy studies come in view as a result of these risks. The green economy provides a macro understanding to all responsible people that there is a need to transform the relationship of industrial production-consumption habits between humans and with the planet. It is obvious that this global crisis cannot be resolved with various reforms and regulations. Therefore, it is necessary to design and implement a new environment focused order on all dimensions. As a result of the current problems and necessities, the need for a fair world and a fruitful economic understanding is felt deeply. With the needs and requirements mentioned, Islamic Economics Research Center (IKAM), which serves under the umbrella of ILKE Science Culture Education Foundation, is conducting 11th Islamic Economics Workshop with the title of "Islamic Economics and Environment”. IKAM aims to cover the subject of "Islamic Economics and Environment" in a comprehensive manner, where the subject will be discussed and analyzed by the experts conceptually, theoretically and practically.

Under the “Islamic Economics and Environment”, which has chosen as the subject of the 11th Islamic Economics Workshop, those studies and papers under the following sub-titles (but not limited to) will be included. 

 • The Relationship Between Environment and Economy from the Perspective of Disasters
 • Sustainable Development Models and Recommendations
 • Circular Economy Compatibility of Countries and Regions
 • Industry and Environment
 • Renewable Energy Opportunities
 • Regional Economic Consequences of the Climate Crisis and Suggestions for Solutions
 • Islamic Green Finance
 • The Effect of Green Sukuk and Bonds on Sustainable Development Models
 • Social Finance
 • Environmental Impact of Smart City Applications

Submission of Papers

Abstracts are expected to be sent to the workshop by April 25, 2023, latest. The final acceptance for participation in the workshop will be decided through full texts. Articles that are sent to the workshop should be authentic, not published or presented in any other program, or under consideration for publication.

Travel and Accommodation

Authors of the accepted papers are expected to meet their own travel and accommodation needs. During conference; refreshments, lunch and dinner will be served by the organization.

Publication

The papers presented at the workshop will be reviewed and considered for publication in an edited book which Iktisat Yayınları will publish following the conference. The English version of the book is published following the workshop each year in collaboration with the famous UK-based publishing house Routledge.

 

Görüntülenme: 296 Yayınlanma Tarihi: 31 Mart 2023